Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rozeznanie cenowe Nr 12/2019 z dnia 30.12.2019r.

Utworzono dnia 30.12.2019

Rozeznanie cenowe  Nr 12/2019 z dnia 30.12.2019r.

Dotyczy realizacji projektu „Szansa na zmianę”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa – wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi  ul. Partyzancka 42,  21-007 Mełgiew, tel./fax: 81 4670612

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie wsparcia mentalnego i psychologicznego dla 8 osób – uczestników projektu „Szansa na zmianę”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA : Przeprowadzenie wsparcia mentalnego i psychologicznego o charakterze specjalistycznym przez terapeutę.

  • Tematyka: Wsparcie mentalne i psychologiczne o charakterze specjalistycznym przeprowadzone przez terapeutę
  • Termin: od stycznia 2020 r. do marca 2020 r.
  • Usługa:  w sumie 16 godzin  wsparcia mentalnego i psychologicznego przeprowadzonego przez terapeutę o charakterze specjalistycznym w okresie od stycznia 2020 r. do marca 2020 r.
  • Dla: osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkujących teren Gminy Mełgiew, łącznie 8 osób
  • Miejsce przeprowadzenia usługi: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, ul. Partyzancka 42.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1. Wymagane jest wykazanie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do przeprowadzenia wsparcia mentalnego i psychologicznego oraz wykazanie  dokumentów potwierdzających przeprowadzenie co najmniej 50 godzin z zakresu terapii psychologicznej.
  2. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca będzie zobowiązany, najpóźniej do dwóch tygodni po zakończeniu usługi do dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii listy obecności, zawierającej co najmniej nazwę usługi, daty, wymiar godzin przeprowadzonego doradztwa, imiona i nazwiska, numery PESEL oraz własnoręczne podpisy uczestników, potwierdzające ich uczestnictwo we wsparciu w danym dniu.
  3. Wszystkie wymagane przez Zmawiającego dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od stycznia 2020 r. do marca 2020 r.. Okres realizacji zostanie uzgodniony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ustalenia zostaną zapisane w umowie.

KRYTERIA WYBORU OFERTY:                                     

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany spośród ofert, które spełniają wszystkie wymagania obowiązkowe zapytania ofertowego wg następujących kryteriów:

Kryterium 1 –  cena – 100 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto za 1 godzinę zegarową przeprowadzonego wsparcia mentalnego i psychologicznego o charakterze specjalistycznym.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału i złoży najkorzystniejszą ofertę za najniższą cenę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen  (Załącznik nr 1) do dnia 10.01.2020r. osobiście lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew, z dopiskiem Wsparcie mentalne i psychologiczne o charakterze specjalistycznym w ramach projektu „Szansa na zmianę”. Decyduje data wpływu do jednostki.

 

Osoba do kontaktu Patrycja Dzwonkowska, tel. 81 46 70 612

Oferty w formie innej niż pisemna, oferty częściowe lub złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny