Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, którychnie są         w stanie pokonać sami, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o którym mowa wyżej, przez podejmowanie działań   zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

 1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie  w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
 3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
 4. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 5. Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
 6. Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Na pomoc liczyć mogą przede wszystkim osoby dotknięte:

 1. Ubóstwem;
 2. Sieroctwem;
 3. Bezdomnością;
 4. Bezrobociem;
 5. Niepełnosprawnością;
 6. Długotrwałą lub ciężką chorobą;
 7. Przemocą w rodzinie;
 8. Potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. Bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;
 10. Trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego:
 11. Alkoholizmem lub narkomanią:
 12. Zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową:
 13. Klęską żywiołową lub ekologiczną.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 1. Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny,
 2. Świadczenia niepieniężne: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, sprawienie pogrzebu.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej.

Ważne

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny